Editorial Board / Редколегія

Еліопулос Панос, доктор філософії (Ph.D), викладач Пелопонесского університету, віце-президент Академії інституцій і куьтур (Греція).

Eliopoulos Panos, doctor of philosophy (Ph.D.), adjunct lecturer, University of Peloponnese (Greece)

Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри релігієзнавства Національного університету “Острозька академія”.

Zhukovskyy Vasyl, doctor of science in Pedagogy, professor at the Department of Religion Studies, The National University of Ostroh Academy

Зайцев М. О., доктор філософських наук, професор, зав. кафедри культурології та філософії Національного університету “Острозька академія” (науковий редактор)

Zaycev Mykola, doctor of science in Philosophy, head of the Department of Culture Studies and Philosophy, The National University of Ostroh Academy (scientific editor)

Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально-наукової роботи Національного університету “Острозька академія”

Kraliuk Petro, doctor of science in Philosophy, vice-rector, The National University of Ostroh Academy

Лубська М. В., доктор філософіських наук, професор кафедри релігієзнавства Національного університету “Острозька академія”

Lubska Mariia, doctor of science in Philosophy, professor at the Department of Religion Studies, The National University of Ostroh Academy

Малахов В. А., доктор філософських наук, професор кафедри культурології та філософії Національного університету “Острозька академія”

Malakhov Victor, doctor of science in Philosophy, professor at the Department of Culture Studies and Philosophy, The National University of Ostroh Academy

Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, професор, ректор Національного університету “Острозька академія”

Pasichnyk Ihor, doctor of science in Psychology, professor, rector of The National University of Ostroh Academy

Пенкаля Тереза, доктор габілітований, професор, декан факультеру філософії і соціології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща)

Pękala Teresa, doctor hab. in Philosophy, professor, dean of the Faculty of Philosophy abd Sociology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)

Петрушенко В. Л., доктор філософських наук, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету “Острозька академія”

Petrushenko Victor, doctor of science in Philosophy, professor at the Department of Document Studies and Information Activities, The National University of Ostroh Academy

Шевчук Д. М., доктор філософських наук, доцент кафедри культурології та філософії, декан гуманітарного факультету Національного університету “Острозька академія” (науковий секретар)

Shevchuk Dmytro, doctor of science in Philosophy, docent at the Department of Culture Studies and Philosophy, dean of the Faculty of Humanities, The National University of Ostroh Academy (scientific secretary)